Spectrum

Cuddio-Tudalen@2x

Staff yr ysgol

Mae Prosiect Sbectrwm yn raglen Cymru gyfan sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei ddarparu gan athrawon profiadol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r gweithdai dwyieithog, sy’n rhad ac am ddim, wedi’u cysylltu’n agos â’r Adran Ddysgu Iechyd a Lles y cwricwlwm drafft newydd i Gymru 2022 ac maent yn hyrwyddo pwysigrwydd perthnasoedd iach. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth am faterion cam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod ymhlith plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae’r gweithgareddau diddorol hyn wedi’u cynllunio er mwyn peri i rywun feddwl ac i hyrwyddo trafodaeth ymhlith cyfoedion, ond nid yw’n fwriad i ennyn emosiwn a fydd yn achosi gofid.

Mae diwedd bob sesiwn yn darparu gwybodaeth i bobl ifanc o ran lle y gallant gael help a chefnogaeth yn yr ysgol a thu hwnt. Mae Sbectrwm hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff a llywodraethwyr yr ysgol ynglŷn â deall effaith cam-drin domestig ar blentyn ac yn codi ymwybyddiaeth trwy edrych ar ddull ysgol gyfan i fynd i’r afael â cham-drin domestig.

Yn ogystal â hyn, mae Prosiect Sbectrwm yn cynnig Rhaglen Addysg Cyfoedion gydag ysgolion cynradd ar y thema: diogelwch. Ar ôl y sesiynau, bydd y plant hynaf yr ysgol wedi dysgu sut i gyfleu’r negeseuon pwysig i blant ieuengaf yr ysgol mewn digwyddiad Addysg Cyfoedion.

Mae Arolygiad Estyn o Addysg Perthnasoedd Iach yn 2017 yn cynnwys gwybodaeth am Brosiect Spectrwm ac mae Estyn yn argymell fod ysgolion yn gweithio gyda Sbectrwm fel arfer orau mewn Addysg Perthynas Iach.

Sut mae adnoddau Sbectrwm yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm Newydd

Mae gennym adnoddau a gweithgareddau ychwanegol sy’n cyd-fynd â’r Adran Ddysgu Iechyd a Lles y Cwricwlwm i Gymru.

Mae adnoddau HWB ar gael i gefnogi’r sesiynau rydym yn darparu i ysgolion. Mae pob cynllun gwers ac adnodd yn cynnwys gwybodaeth berthnasol i athrawon ynglŷn â sut mae pob un yn cyfateb i’r adrannau profiad dysgu canlynol:

 • Cysylltiadau â dysgu ac adrannau eraill.
 • Profiadau, gwybodaeth a sgiliau.
 • Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
 • Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb.

Mae pob un hefyd yn cynnwys gosodiad ar y Dull Ysgol Gyfan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dathlwch Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn eich ysgol gan ddefnyddio ein pecyn gwasanaeth ysgol neu ddosbarth.

CA2 – Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 
CA3 – Gwasanaeth Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 

Mae’r gweithgareddau yn cael eu hanelu at y Cyfnod Sylfaen hyd at CA3/4, er enghraifft gweithgaredd gyda ffocws ar fod yn ddiogel a phryd i ffonio 999, perthynas iach, gemau beth sy’n wahanol, gemau bwrdd, cwis a thasgau fel ‘Creu Rysáit am Berthynas Iach’.

Mae gan Sbectrwm Adnoddau ‘Cydraddoldeb ar sail Rhywedd’. Adnodd newydd dwyieithog yw hwn ynglŷn â stereoteipio. Nod y gweithgareddau yw herio’r stereoteip a hybu cydraddoldeb rhwng y rhywiau. Bydd hyn yn cael ei gynnig i ysgolion cynradd. Yn y pecyn bydd:

 • Hyfforddiant staff ar Gydraddoldeb Rhywedd – bydd pob adnodd ar gael i’r ysgolion ar ôl yr hyfforddiant staff yn unig.
 • Gwybodaeth i rieni a sesiwn hyfforddiant i rieni.
 • Cynlluniau gwersi ac adnoddau ar stereoteipio ar sail rhyw.
 • Gwasanaethau dosbarth/ysgol gyfan.

Fel y sesiynau rydym yn cynnig i ysgolion, nod yr adnoddau a gweithgareddau hynny yw cefnogi dysgwyr ac athrawon wrth iddynt ddechrau gweithredu ar y cwricwlwm newydd.

Map proses Diogelu Sbectrwm

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am hyfforddiant staff

Cynnwys yr Hyfforddiant:

 • Codi ymwybyddiaeth am Gam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn Erbyn Menywod.
 • Effaith Cam-drin Domestig ar Blant / Pobl Ifanc.
 • Ymateb Ysgol Gyfan i Fynd i’r Afael â Cham-drin Domestig.

Pwy ddylai fynychu’r hyfforddiant?

 • Pob aelod o staff ysgol gan gynnwys swyddogion cylchwylio, goruchwylwyr amser cinio, staff cefnogi ayyb. Pwrpas cynnwys pob aelod o staff ydy sicrhau ymateb cydlynol oddi wrth bawb er mwyn cyflawni Ymateb Ysgol Gyfan i fynd i’r afael â Cham-drin Domestig.
 • Rydym hefyd yn darparu sesiynau tebyg ar gyfer rhieni a llywodraethwyr, yn unol â dymuniadau’r ysgol.

Hyd:

 • Byddai awr yn ein galluogi i ddarparu golwg cyffredinol o’r testunau y crybwyllwyd uchod. (Nid ydym yn argymell cael llai nag awr ar gyfer hyfforddiant gan fod y sesiwn yn ddwys).
 • Byddai tair awr yn ein galluogi i ddarparu golwg fanylach o’r testunau a chyfle i drafod yn fwy.
 • Byddai diwrnod cyfan yn ein galluogi i ddarparu gwybodaeth ddyfnach am y testunau yn ogystal â thrafod ein dull o godi ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig a’u canlyniadau mewn ysgolion.

 

 

Y mae’r holl hyfforddiant ar gael am ddim ac wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

 • Yr ydym yn darparu hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac yn defnyddio adnoddau dwyieithog.
 • Darparir yr holl hyfforddiant gan athrawon cymwys a phrofiadol.
 • Y mae pob sesiwn yn ymateb i’r Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd a’r Fframwaith ABCh.
 • Rhoddir pecyn cymorth i bob ysgol sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad am gymorth, gan gynnwys llyfrnodau, posteri, cardiau cymorth a llyfryn gwybodaeth “Ymateb Ysgol Gyfan.”
 • Y mae gwybodaeth, gemau, adnoddau a chynlluniau gwers i ddilyn ein sesiynau ar gael ar y we i bob ysgol, sy’n cynnwys ein masgots cefnogi, Tedi Sbectrwm ac Arwr Sbectrwm.

 


Pamffledi Hyfforddiant Staff:

Pamffled Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod – FGM

Pamffled Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Fodern – HTMS

Pamffled Cam-drin ar Sail Anrhydedd – HBA

Pamffled Priodasau Dan Orfod – FM

 

 

 

Delio â Datgeliad

Rydym bellach wedi creu pecyn hyfforddi newydd arbennig i ysgolion o’r enw ‘Delio gyda Datgeliad: Cefnogi Disgyblion.’ Mae’r pecyn wedi ei gynhyrchu i helpu athrawon a staff yr ysgol:

 • Ddeall yn hyderus sut i dderbyn datgeliad gan ddisgybl a gwybod pa broses ddiogelu i’w dilyn
 • Ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o effaith Cam-drin Domestig ar blant a phobl ifanc
 • Ddeall sut i ddarparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc ar ôl datgeliad

Mae’r pecyn yn cynnwys:

 • Hyfforddiant staff 1 awr, a gyflwynir gan Staff Spectrum
 • Llyfrau gwaith, gan gynnwys adnoddau ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd
 • Llyfryn athro
 • Posteri
 • ‘Cyfeirlyfrau gwasanaeth’ rhanbarthol y gall ysgolion eu defnyddio
 • Animeiddiadau datgeliad i staff

Rhoddir llyfrau gwaith i ysgolion ar ôl cwblhau’r hyfforddiant i staff. Gellir dod o hyd i’r holl adnoddau eraill ar ein gwefan. Cysylltwch â ni i drefnu hyfforddiant.

Fideos

Tystebau staff

Hyfforddiant staff:

 • ‘Concise, informative and well presented.’
 • ‘Helpful to identify what the school is doing and where we need to improve.’
 • ‘Important to recognise the signs of abuse.’
 • ‘Raising awareness and promoting discussion.’
 • ‘Very useful and practical all children and staff should be aware of the signs/symptoms of Domestic Abuse.’
 • ‘It helps children to become aware of what is healthy and may help them come forward and say if they feel something is wrong.’
 • ‘The delivery was clear, excellent resources. Questions were answered well. Friendly atmosphere.’
 • ‘Important and useful information in identifying Domestic Abuse and how it can affect behaviours in the children I teach.’
 • ‘Very informative session – lots learned in a short amount of time.’
 • ‘Very informative training. Activities enabled discussion about signs to watch out for and the various types of abuse.’
 • ‘Hyfforddiant pwysig I bob unigolyn fod yn ymwybodol o.’
 • ‘Wedi codi ymwybyddiaeth o arwyddion cam-drin domestig a’r effaith ar blant. Hyfforddiant gwych – cyfleoedd i drafod a dosbarthu datganiadau.’
 • ‘Ehangu gwybodaeth staff o gam-drin.’
 • ‘Codi mwy o ymwybyddiaeth o arwyddion cam-drin domestig yn y cartref.’
 • ‘Provides strategies which can be put in place to support the while school approach.’
 • “Very clear and informative, very well presented. Some statistics surprised and shocked me.”

Staff cynradd ar ol sesiwn disgybion:

Would you recommend this sessions to other schools?

 • Yes – ‘Because it is a vitally important topic to cover and pupils need to know this.’
 • Yes – ‘Children need to be aware of Healthy Relationships and what is acceptable before they get into relationships themselves.’
 • Yes – ‘It helps to raise the children’s awareness of domestic abuse and what a positive relationship looks like.’
 • Yes – ‘Because it is very informative.’
 • Yes – ‘Not all staff aware. Many people together can make a huge difference.’

Staff uwchradd ar ol sesiwn disgyblion:

 • Very thought provoking and set out well for students to understand such a sensitive area.’
 • Informative and practical. Good use of activities to break up session and keep students engaged.’