Spectrum

Fideos addysgiadol

Mae mannau preifat chi’n breifat

Gyda help dinosor cyfeillgar ‘Pantosaurus’, mae siarad PANTS yn ffordd syml i addysgu plant am sut i gadw’n ddiogel. 
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/underwear-rule/

Bwlio 

Cyflwyniad i fwlio o safbwynt plant. Mae dau fath o fwlio – bwlio emosiynol (cau person allan a geiriau cas) a bwlio corfforol (trais). Mae’r plant yn esbonio sut mae bwlio wedi eu heffeithio a sut mae’n gwneud iddynt deimlo.
https://www.bbc.co.uk/bitesize/clips/z7vnvcw

Lluniau amrhiodol

Ffilm ddiddorol â neges bwysig. Storiâu am blentyn sy’n rhannu gormod o wybodaeth amdanynt ar-lein. Mae’r ffilm yn cynnwys neges syml:  Er bod plant yn cael eu haddysgu i rannu, nad ydy rhannu’r un peth ar-lein.
https://www.youtube.com/watch?v=z1n9Jly3CQ8

Stereoteipio ar sail rhywedd

Mae stereoteipio ar sail rhywedd yn cael eu datblygu pan mae pobl yn ifanc iawn. Dyma ffilm o 2016. Roedd 25 miliwn wedi gweld y ffilm ‘Redraw the Balance’ o fewn y tri mis cyntaf.
https://primaryfutures.org/campaigns/redraw/

Diogelwch

Dyma ffilm am fod yn ddiogel ac yn hapus. Mae’r plant yn siarad am gyffwrdd. Os oes rhywle nad ydych yn hoffi cael eich cyffwrdd? Beth ddylech wneud os oes rhywun yn eich cyffwrdd a rydych yn teimlo’n anghyfforddus? “Rydw i’n gallu dweud na os nad ydw i eisiau cael fy nghyffwrdd neu ticlo!”
https://www.youtube.com/watch?v=ujS7PZa1jgw

Cam-drin domestig

Ffilm am gam-drin domestig gan Lighthouse Women’s Aid, elusen sy’n cefnogi menywod a phlant sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig yn Suffolk, UK.
https://www.youtube.com/watch?v=U6OmeEBI7QY

Emosiynau

Dyma fideo sy’n dangos disgyblion ysgol gynradd yn trafod eu teimladau a phwysigrwydd siarad os ydych yn poeni am rywbeth.
https://www.youtube.com/watch?v=KYfRzAIl7TQ

Perthnasoedd

Mae’r clip yn codi ymwybyddiaeth o berthnasoedd iach ac afiach. Mae plant yn gofyn cwestiynau i oedolion yr ydynt yn ymddiried ynddynt, am natur perthnasoedd iach ac afiach a sut maent yn gallu newid. 
https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/rse-ks2-healthy-vs-unhealthy-relationships/z6s7rj6