Spectrum

Cuddio-Tudalen@2x

Dod o hyd i gymorth

 

Cefnogaeth Ffôn

I siarad â rhywun am berthnasoedd afiach neu riportio cam-drin, mae'n rhad ac am ddim i ffonio'r rhifau canlynol ac ni fyddant yn ymddangos ar eich biliau ffôn:

Childline
Cymorth ar gyfer pobl ifanc.
https://www.childline.org.uk/
0800 1111

Samaritans
Elusen unigryw sy’n helpu i leihau teimladau o unigrwydd a datgysylltiad sy’n gallu arwain at hunanladdiad.
https://www.samaritans.org/?nation=wales
116 123

Meic Cymru
Llinell gymorth sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar gyfer pobl ifanc.
https://www.meiccymru.org/
080880 23456
Text: 84001

Live fear free
Llinell gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan.
https://gov.wales/live-fear-free
0808 80 10 800

Forced Marriage unit
Gwefan sy’n darparu gwybodaeth am yr Uned Priodas dan Orfod.
https://www.gov.uk/stop-forced-marriage
020 7008 0151

UK Modern Slavery Helpline
Llinell gymorth a chanolfan adnoddau Caethwasiaeth Fodern y DU: Darparu gwybodaeth a chefnogaeth 24/7 ar gyfer dioddefwyr, y cyhoedd, cymdeithasau statudol a fusenesau.
https://www.modernslaveryhelpline.org/
08000 121 700

Sefydliadau cymorth cymunedol

Cefnogir pobl ifanc sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin gan y sefydliadau cymunedol canlynol:

Stori
Cymdeithas tai elusennol sy’n darparu tai a chefnogaeth. Gweithio’n bennaf gyda’r rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig.
Home | Stori (storicymru.org.uk)
01267 225555

Relate Cymru
Darparu cwnsela perthynas.
https://www.relate.org.uk/cymru

Dewis Wales
Gwybodaeth am bobl a gwasanaethau a all helpu sydd.yn eich ardal leol.
https://www.dewis.wales/

NSPCC
Cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ac unrhyw un sy’n poeni am blentyn.
https://www.nspcc.org.uk/
0808 800 5000

Dyn Wales
Cymorth ar gyfer dynion sy’n profi cam-drin domestig gan bartner.
www.saferwales.com
0808 801 0321

Safer Wales
Elusen annibynnol sy’n cefnogi ac amddiffyn pobl gan gynnwys dioddefwyr cam-drin domestig.
http://www.saferwales.com/about-us
029 2022 0033

BAWSO
Cyngor ar gyfer rhai sydd wedi’u heffeithio gan Gam-drin Domestig neu sydd dan berygl o ddioddef Cam-drin Domestig neu fathau eraill o drais gan gynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a Masnachu Pobl.
http://www.bawso.org.uk/
0800 7318147

Sefydliadau Cymorth Cenedlaethol

Cefnogir pobl ifanc sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin gan y sefydliadau Cenedlaethol canlynol:

Freedom Charity
Elusen sy’n codi ymwybyddiaeth o briodas dan orfod ac yn atal cam-drin plant a chadw plant yn ddiogel.
https://www.freedomcharity.org.uk/
0845 607 0133
Llinell tecst: Anfonwch tecst yn dweud: ‘4freedom’ to 88802

FORWARD UK
Cymdeithas wedi’i harwain gan fenywod Affricanaidd sy’n gweithio i ddod a diwedd i drais yn erbyn menywod a merched.
https://forwarduk.org.uk/
Ffôn 0208 960 4000, extension 1
Ffôn symudol: 07834 168 141

Karma Nirvana
Cefnogi dioddefwyr cam-drin ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.
https://karmanirvana.org.uk/help/
0800 5999 247

Adnoddau Cam-drin Domestig Ar-lein

I ddod o hyd i ragor o wybodaeth, cliciwch y dolenni i ymweld â thudalennau'r sefydliadau cymorth hyn:

Agenda
Cefnogi pobl ifanc i greu perthnasau positif o sylwedd.
http://agenda.wales/

The Hideout
Safle wedi’i greu gan Gymorth i Ferched i helpu plant a phobl ifanc deall cam-drin domestig.
http://thehideout.org.uk/

Action for Children
Cefnogaeth i blant bregus, pobl ifanc a’u teuluoedd.
https://www.actionforchildren.org.uk

CEOP
Asiantaeth gorfodaeth cyfraith i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.
https://www.ceop.police.uk/safety-centre

Cefnogaeth statudol

Cefnogir pobl ifanc mae cam-drin yn effeithio gan y sefydliadau statudol canlynol:

Yr Heddlu

Gwasanaethau Plant
Mae’r tîm hwn yn delio â’r holl ymholiadau ac atgyfeiriadau cychwynnol sy’n ymwneud â phlant mewn angen, gan gynnwys materion amddiffyn plant.

Awdurdodau Addysg Lleol

CEOP: Child Exploitation and Online Protection Centre
Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein