Bydd pob plentyn neu berson ifanc sydd wedi’u heffeithio gan Gam-drin Domestig yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol ac yn arddangos amrywiaeth o emosiynau ac ymddygiadau. Pan fydd plentyn/person ifanc yn datgelu cam-drin domestig, mae’n debygol iawn fod

 • Nifer o ddigwyddiadau wedi bod
 • Y plentyn/person ifanc eisiau i’r cam-drin domestig ddod i ben
 • Y plentyn/person ifanc yn ymddiried yn yr unigolyn y gwnaed y datgeliad iddo/i

Ar lefel sylfaenol, bydd plentyn neu berson ifanc sy’n cael ei effeithio gan gam-drin angen:

 • Gollyngfa (chwarae) – rhywle diogel i ymlacio, i gael hwyl a gwneud synnwyr o’r byd gydag atgyfnerthu cadarnhaol
 • Rhannu beichiau – angen cael rhywun i wrando. Ffyrdd o wynebu teimladau ac emosiynau
 • Cefnogaeth – cymorth ymarferol ac emosiynol, cysur ac empathi

Gall ffyrdd o gefnogi plentyn neu berson ifanc cynnwys:

 • Hyfforddi’r holl staff a llywodraethwyr am berthnasau lle mae cam-drin, trais rhywiol a stereoteipio yn ôl rhyw, arwyddion o gam-drin a gweithdrefnau i ddiogelu plant ac oedolion
 • Addysgu pob plentyn a pherson ifanc am berthnasau iach, parch, datrys gwrthdaro, bwlian a herio stereoteipio yn ôl rhyw mewn gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol, trwy weithgareddau ar draws y cwricwlwm ac mewn gwasanaethau
 • Dangos poster am asiantaethau cymorth a llinellau cymorth ar gyfer pobl ifanc ledled yr ysgol
 • Creu byrddau arddangos thematig am berthnasau iach
 • Pwysleisio’n gyson na ddylid derbyn trais a meithrin modelau ac ymddygiad sy’n dangos parch
 • Cynnig profiadau a gweithgareddau positif i hyrwyddo sicrwydd, hunan-barch a dysgu
 • Ystyriwch gael mainc ffrindiau (buddy bench), bocs pryderon, cornel wrando, mascot gwrando
 • Darparu amser yn ystod y diwrnod ysgol ar gyfer cwblhau gwaith cartref
 • Cysylltu ag asiantaethau eraill e.e. nyrsys ysgol, cynghorwyr ysgol, gwasanaethau cymdeithasol, Heddlu
 • Darparu adnoddau sbâr e.e. cit ymarfer corff, beiros/pensiliau, benthyg cot/ymbarél