Ystyr Cymuned Ysgol ydy unrhyw un sy’n ymwneud a bywydau plant/pobl ifanc yn eich ysgol e.e. staff ysgol gyfan, llywodraethwyr, rhieni/gwarcheidwaid/gofalwyr a’u teuluoedd.

Gall unrhyw un o unrhyw le cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig, gan gynnwys y bobl yn y rhestr uchod. Mewn perthynas ble mae cam-drin yn digwydd bydd gan un o’r unigolion yn y berthynas mwy o bwer a rheolaeth na’r llall ac yn ceisio ennill hyn trwy gam-drin partner mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

Y diffiniad o gam-drin domestig sy’n cael ei ddefnyddio ar draws y llywodraeth yw:
“Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad bygythiol, gormesol neu orfodi, o drais neu gam-drin rhwng pobl 16 a mwy sydd, neu wedi bod, yn bartneriaid mynwesol neu aelodau o’r un teulu, waeth beth fo’u rhyw neu rywioldeb.”

Os ydych chi’n poeni am unrhyw beth sy’n ymwneud a Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, am eich hunain neu rywun arall, gallech gael cyngor am ddim oddi wrth gynorthwywyr cymorth gyda hyfforddiant arbenigol trwy gysylltu â Llinell Cymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 neu ewch i’w wefan.