Mae Prosiect Sbectrwm yn rhaglen Cymru gyfan sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei darparu gan athrawon profiadol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r gweithdai dwyieithog, sy’n rhad ac am ddim, wedi’u cysylltu’n agos â’r cwricwlwm ac maent yn hyrwyddo pwysigrwydd perthnasoedd iach. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth am faterion cam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod ymhlith plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae’r gweithgareddau diddorol hyn wedi’u cynllunio er mwyn peri i rywun feddwl ac i hyrwyddo trafodaeth ymhlith cyfoedion, ond nid yw’n fwriad i ennyn emosiwn a fydd yn achosi gofid.

Mae diwedd bob sesiwn yn darparu gwybodaeth i bobl ifanc o ran lle y gallant gael help a chefnogaeth yn yr ysgol a thu hwnt. Mae Sbectrwm hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff a llywodraethwyr yr ysgol ynglŷn â deall effaith cam-drin domestig ar blentyn ac yn codi ymwybyddiaeth trwy edrych ar ddull ysgol gyfan i fynd i’r afael â cham-drin domestig.

Cliciwch yma i weld mwy am ein Tîm Sbectrwm